By Dad

در دوره های که شرکت کرده بودم . دوره نویسندگی بود که توسط آقای شاهین کلانتری تدریس می شد . یکی از تمرین های ما ، نوشتن در مورد هر چی که دوست داشتیم بود آن شب تا صبح بیدار بودم که چه کار کنم ؟

این تمرین باعث شد  سری به کتابها و دفتر های پدرم که آنها را از خانه پدری آورده و به کتابخانه خودم انتقال داده بودم بزنم . در کتابخانه به دلیل وقت کم کتابهایی را که از پدرم هدیه گرفته بود ، یکی را باز کردم و چشمم به نوشته زیبایش افتاد . تصمیم گرفتم آنرا برای شما هم بنویسم .

یگانه مقصود زندگی لذت بردن از زندگی است و تنها نشان زندگی ، رشد کردن است . 

بادا که همه عمرهای روزتان را زندگی کنید .  ۸۷/۱۱/۱