چالش سحر خیزی که در پست قبلی گذاشته بودم ، باعث شد که من ساعت سه و ده دقیقه بیدار بشم و شروع کنم به نوشتن و جستجو کردن در مورد آن و فوایدش .

اصلا نتونستم بخوابم . این پست رو فعلا گذاشتم تا دو ساعت دیگه بتونم هوا کمی که روشن شد از پنجره اتاقم به طرف بیرون که به سمت یک خانه متروکه هست عکسی بگیرم و کمی جستجو و تحقیق کنم تا خلاصه اش رو اینجا بزارم .

دوستان فعلا تا ساعت پنج ، پنج و نیم .