تصمیم گرفتم از امشب برای خودم چالشی ایجاد کنم .

۱- چالش سحر خیزی

۲- چالش نوشتن روزانه

 این چالش ها را از فردا صبح و با نوشتن اولین نوشته، شنبه صبح در سایتم شروع خواهم کرد .

 در مورد هر کدام هم فردا توضیح می دم .