پروردگارا سپاس از صبح امروز که باز هم

سلامت عزیزانم قشنگترین هدیه زندگی من است

و دل انگیزترین نغمه شنیدن نفس هایشان است

 بر زیباییزندگی و این همه نعمت تو سپاس

 خدایا تو را دارم مشکلی نیست که حل نشود .

دوستت دارم  ای بهترینم .