هبچ تفریحی از کتاب خواندن ارزانتر نیست و هیچ لذتی ماندگار تر ازآن نخواهد بود.

کتاب با آدمی سخن می گوید ، سخنی که از قلب بر می خیزد و برجان می نشیند .